1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder opdrachten, met iedere (rechts)persoon, individuele advocaat respectievelijk praktijkvennootschap die onder de naam BOLT Advocaten praktijk voert (hierna afzonderlijk en gezamenlijk: “BOLT”) en die op enig moment op de website boltlaw.nl als zodanig worden geduid.
 2. Iedere opdracht wordt beschouwd als uitsluitend gegeven aan de desbetreffende in de schriftelijke opdrachtbevestiging genoemde opdrachtnemer (hierna: “Opdrachtnemer”), ook indien is overeengekomen dat die opdracht door een andere aan BOLT verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 wordt uitgesloten. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: iedere werknemer, aandeelhouder en adviseur van BOLT, alsmede iedere persoon die werkzaamheden uitvoert in opdracht van Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en aan hem verbonden personen die voortvloeit uit of verband houdt met diensten die zijn verleend, is beperkt tot het bedrag dat onder diens verzekering voor beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens hiervoor bedoelde verzekering voor beroepsaansprakelijkheid mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende opdracht tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (exclusief BTW) met een maximum van EUR 50.000.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade aan personen of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 5. Cliënt stemt er mee in dat Opdrachtnemer en aan hem verbonden personen gebruik maken van digitale communicatiemiddelen en diensten voor de (digitale) opslag, transmissie of ander gebruik van gegevens. Opdrachtnemer noch enig aan hem verbonden persoon is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en aan hem verbonden personen voor het verlies of wederrechtelijk verkregen toegang, manipulatie of verwerking van elektronische gegevens door derden is beperkt tot het bedrag dat de cybersecurity-verzekering van BOLT ter zake vergoedt. Mochten de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel 5 geen stand houden of de cybersecurity-verzekering geen dekking bieden, dan is de algehele aansprakelijkheid in alle gevallen jegens alle getroffen derden beperkt tot een collectief bedrag van EUR 25.000 ter zake het betreffende incident en de reeks van incidenten in relatie tot dat incident.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, die volgt op de dag waarop cliënt met de schade en Opdrachtnemer of aan hem verbonden persoon als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 7. Indien Opdrachtnemer een niet aan hem verbonden persoon bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor een fout die door deze persoon wordt gemaakt. Door Opdrachtnemer opdracht te geven, verleent de cliënt aan Opdrachtnemer de bevoegdheid beperking van de aansprakelijkheid door al dan niet aan hem verbonden personen namens de cliënt te aanvaarden.
 8. Aansprakelijkheid van de Coöperatie BOLT Advocaten U.A. ter zake van rechtsverhoudingen met Opdrachtnemer of de uitvoering van opdrachten door Opdrachtnemer is uitgesloten.
 9. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook iedere voorheen aan BOLT verbonden persoon, medewerker, advocaat of rechtsopvolger onder algemene titel, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. Cliënt verleent aan Opdrachtnemer toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens voor zover dat nuttig of noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht en staat ervoor in dat diens medewerkers eveneens hun medewerking verlenen.
 11. Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van BOLT.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland is uitsluitend bevoegd van een geschil tussen Opdrachtnemer en de cliënt kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 13. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van een verschil prevaleert de Nederlandse versie.