Op 21 augustus 2015 is een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om in de toekomst de deponering van jaarrekeningen uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

De Europese richtlijn 2009/101/EG maakt het mogelijk om deponering langs uitsluitend elektronische weg te reguleren. Momenteel kunnen in Nederland jaarrekeningen van rechtspersonen als bedoeld in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden gedeponeerd ofwel langs papieren weg ofwel elektronisch. Het wetsvoorstel heeft tot doel deponering uitsluitend nog elektronisch te laten plaatsvinden. Het wetsvoorstel strekt tot  lastenverlichting en eenvoudiger gebruik en verwerking van gegevens. Uitgezonderd van de verplichting tot deponering langs elektronische weg zijn de rechtspersonen en vennootschappen met een statutaire zetel buiten Nederland, waarvoor op grond van het Handelsregisterbesluit 2008 de verplichting geldt de boekhoudbescheiden te deponeren bij het handelsregister zoals ze die in het land van de statutaire zetel openbaar moeten maken. Voor vennootschappen die onder de Wet formeel buitenlandse vennootschappen vallen, gaat de verplichting tot elektronisch depot straks wel gelden.