Op 5 april 2016 is het voorstel voor de Wet civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De wet treedt in werking op een bij koninklijke boodschap te bepalen moment, naar verwachting 1 juli 2016 op zijn vroegst.

Deze nieuwe wet biedt aan de het openbaar ministerie en de curator in faillissement de mogelijkheid de rechter te verzoeken tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod van ten hoogste 5 jaar, aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in de drie jaar voorafgaand aan faillissement. Een bestuursverbod kan mede worden uitgesproken jegens de bestuurder van een of meer rechtspersonen die bestuurder zijn van de failliet. De termijn van vijf jaar is ontleend aan het al bestaande bestuursverbod bij stichtingen en komt ook in het Duitse recht voor, aldus de memorie van toelichting.

De wetgever beoogt faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement te bestrijden en voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten voort kunnen zetten. Personen die worden getroffen door een dergelijk verbod, kunnen ook een verbod opgelegd krijgen tot het zijn van bestuurder of commissaris bij rechtspersonen waar zij dergelijke functies bekleden. Het bestuursverbod kan worden opgelegd op verschillende in de wet opgesomde gronden en vormen van faillissementsfraude.

Het wetsvoorstel werd in eerste instantie nogal kritisch ontvangen, mede aangezien het elementen van een ‘strafrechtelijke beroepsverbod’ in zich lijkt te dragen terwijl een bestuurder onder omstandigheden in faillissement wel is gedwongen medewerking te verlenen aan het terzake door de curator verrichte onderzoek. Een en ander zou kunnen leiden tot strijdigheid met de universele rechten zoals het recht op een eerlijk proces, neergelegd artikel 6 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Meer weten?

Meer weten over het nieuwe bestuursverbod of het vermijden ervan? Neem dan contact op met Rogier Dahmen of een van onze andere specialisten ondernemingsrecht.