Op 10 oktober jl. is het regeerakkoord overhandigd aan de Tweede Kamer, waarin het nieuwe kabinet om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken de volgende belangrijkste maatregelen voorstelt:

Cumulatiegrond in het ontslagrecht

Op dit moment kan de rechter de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden wanneer sprake is van een voldragen ontslaggrond zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Het regeerakkoord introduceert een nieuwe ‘cumulatiegrond’. Op grond hiervan wordt het mogelijk de arbeidsovereenkomst bij cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende ontslaggronden te ontbinden. In dat geval kan een extra vergoeding worden toegekend van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de transitievergoeding).

De transitievergoeding:
 • Een werknemer heeft niet langer pas na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding, maar direct vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst.
 • De opbouw van de transitievergoeding wijzigt. De transitievergoeding wordt voor ieder jaar berekend op basis van een derde maandsalaris per gewerkt jaar (en dus niet meer een half maandsalaris na tien jaar).
 • Scholingskosten kunnen vaker in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voorstel is dat ook kosten voor scholing gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering kunnen worden gebracht.
 • Het voorstel om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die is betaald bij ontslag van de langdurig zieke werknemer blijft gehandhaafd. De compensatie voor werkgevers zal door UWV verstrekt worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds.
 • Ook het wetsvoorstel waarin de voorwaarden worden versoepeld om in de cao een eigen voorziening te treffen die bij ontslag om bedrijfseconomische omstandigheden in de plaats komt van de transitievergoeding blijft gehandhaafd.
 • De overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers zal ook van toepassing zijn bij een bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte.
Tijdelijke contracten
 • De periode waarin de werknemer werkzaam kan zijn op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt verlengd van twee naar weer drie jaar.
 • Verder mag de proeftijd bij contracten voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar voortaan maximaal drie maanden zijn en bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maximaal vijf maanden.
 • Bij de ketenregeling begint thans een nieuwe keten als tussen de arbeidsovereenkomsten een tussenpoos van meer dan zes maanden zit. Deze tussenpoos wordt gehandhaafd, maar er wordt meer ruimte gecreëerd om sectoraal hiervan af te wijken.
Payrolling en nulurencontracten

De volgende maatregelen, om te voorkomen dat flexibele arbeid wordt benut om te concurreren op arbeidsvoorwaarden, worden voorgesteld:

 • Payrolling blijft mogelijk. Het kabinet komt echter met een wetsvoorstel waarin het lichtere arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard. Daarnaast moeten payrollers ten minste gelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te hebben als werknemers bij de inlener.
 • Bij een nulurencontract moet geen sprake zijn van permanente beschikbaarheid van de werknemer. Er wordt vastgelegd dat de werknemer niet, of binnen een bepaalde termijn niet, gebonden is gehoor te geven aan de oproep, of dat bij een afzegging door de werkgever recht op loon bestaat.
Loondoorbetaling bij ziekte

Verschillende maatregelen zullen de zware loondoorbetalingsplicht van werkgevers bij ziekte moeten gaan verlichten:

 • Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsplicht verkort naar één jaar. De kosten van het tweede ziektejaar worden gedekt via een uniforme premie, te betalen door kleine werkgevers. Voor het tweede jaar gaan de loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen over op het UWV.
 • De ontslagbescherming gedurende twee jaar blijft echter bestaan.
 • Voor alle werkgevers wordt de premiedifferentiatie voor de WGA vijf jaar in plaats van tien jaar.
 • De onzekerheid rondom een loonsanctie bij re-integratie in het tweede spoor wordt weggenomen en werkgevers kunnen voortaan een tussentijds oordeel over de voorgenomen re-integratie inspanningen vragen.
Wet DBA wordt afgeschaft

De wet DBA wordt ingetrokken. Er komt een nieuwe wet die de inhuurder van echte zelfstandigen vooraf zekerheid biedt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en tegelijkertijd schijnzelfstandigheid moet voorkomen:

 • Bij de zelfstandige die een laag tarief heeft (tussen de €15,- en €18,- per uur) en waarbij de overeenkomst langer dan drie maanden duurt, of de zelfstandige die een laag tarief heeft en reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, zal altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
 • Voor de zelfstandigen met een hoog tarief (boven de €75,- per uur) en waarbij de overeenkomst korter dan een jaar duurt, of de zelfstandige die een hoog tarief heeft en geen reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, zal een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen worden ingevoerd.
 • Voor de zelfstandige die boven het lage tarief zit, wordt een zogenaamde ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze verklaring kan de opdrachtgever verkrijgen via het invullen van een webmodule. Met deze verklaring heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid dat geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te worden afgedragen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld).
 • Het kabinet heeft verder voorgesteld dat de Belastingdienst de nieuwe wet gedurende een jaar met terughoudendheid zal handhaven.
Partnerverlof bij geboorte

Partners krijgen vanaf 2019 na de bevalling recht op vijf dagen verlof. Vanaf 1 juli 2020 wordt een aanvullend kraamverlof van vijf weken geïntroduceerd. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV van 70% van het (maximum) dagloon.

Nieuwe wetsvoorstellen

De maatregelen zullen in de komende periode nog nader uitgewerkt moeten worden in wetsvoorstellen. Pas na aanvaarding door de Tweede en Eerste Kamer kunnen de wijzigingen in werking treden.

 

Wilt u meer weten over onze visie op het regeerakkoord? Neem dan gerust contact op met Mijke van den Brand of Marieke Sanders.