Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord overhandigd aan de Tweede Kamer. Het nieuwe kabinet brengt een aantal interessante speerpunten voor ondernemers en ondernemingen in beeld. Hieronder volgt een samenvatting:

 

Ruimte voor de ondernemer
 • Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd zodat bedrijven beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen.
 • Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt.
 • Meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld.
 • Na evaluatie van de huidige tijdelijke “gebruikelijk-loon-regeling” zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast. Bezien wordt of regelgeving ten aanzien van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en scale-ups moet worden verruimd.
 • Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. De Rijksoverheid betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert bedrijven het betaalgedrag overeenkomstig te verbeteren.
Versterken innovatiekracht
 • In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht een nieuwe impuls.
 • Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet.
 • Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek.
 • Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek.
 • Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica.
 • De mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.
 • Het kabinet zet in op behoud van ESTEC in Noordwijk.
 • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen met de Small Business Innovation Research regeling (SBIR). Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid.
 • Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.

 

Kredieten en bankensector
 • Het kabinet zet de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling, InvestNL, door, conform de reeds in gang gezette opzet met drie hoofddoelen en stelt 2,5 miljard euro beschikbaar als eigen vermogen.
 • Financiële technologische innovaties (Fintech) dragen bij aan innovatie en concurrentie in de financiële sector. De toetreding van deze innovatieve bedrijven wordt vereenvoudigd door invoering van een bank- en overige vergunning in lichtere vorm.
Een goed en gelijk speelveld voor ondernemers
 • Nederland wil op Europees niveau en met derde landen afspraken maken voor een betere balans in handels- en investeringsbarrières als gevolg van staatsingrijpen.
 • Bedrijven in ‘vitale’ sectoren krijgen specifieke wettelijke bescherming. Aangewezen bedrijven uit vitale sectoren kunnen alleen met actieve goedkeuring worden overgenomen, zo nodig onder voorwaarden. Onderzocht wordt of naast de lijst van vitale sectoren ook voor landbouwgronden en infrastructurele werken dit beschermingsregime noodzakelijk is.
 • Maatregelen voor verschuiving van de invloed van activistische aandeelhouders die gericht zijn op de korte termijn, naar aandeelhouders en andere stakeholders die belang hebben bij waardecreatie op de lange termijn: Een beursgenoteerde onderneming die op de AvA te maken krijgt met voorstellen voor een fundamentele strategiewijziging kan een bedenktijd van maximaal 250 dagen inroepen. In deze periode dient verantwoording te worden afgelegd aan de aandeelhouders over het gevoerde beleid en dienen alle stakeholders geraadpleegd te worden.
  Deze maatregel kan niet worden ingezet in combinatie met bestaande beschermingsconstructies.
 • Beursgenoteerde bedrijven met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro krijgen de mogelijkheid om aandeelhouders te vragen, wanneer zij meer dan 1% van het aandelenkapitaal bezitten, zich als grootaandeelhouder te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten.
Mededinging en gereguleerde markten
 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt gevraagd een speciaal team gericht op digitale mededinging.
 • Om oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan te pakken komt er  ook een speciaal ACM-team voor de agro-nutriketen. De ACM krijgt zonodig specifieke bevoegdheden ten aanzien van geschillen met betrekking tot de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken.
 • De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan om ongelijke machtsverhoudingen te compenseren.
 • Op verzoek van branche- of producentenorganisaties kan de overheid afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren, bijvoorbeeld voor financiering van onderzoek en het verplichten van duurzamere standaarden.
 • Om oneigenlijke en ongewenste concurrentie tussen overheden en private partijen te voorkomen, zal de algemeen belang bepaling in de Wet Markt en Overheid worden aangescherpt.
 • Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers te versterken.
 • Het kabinet wil de universele postdienst op het huidige kwaliteitsniveau, op het platteland en in krimpregio’s verankeren. Onderzocht wordt of aanbesteding van de universele postdienst al dan niet de voorkeur verdient boven het huidige model waarbij de overheid PostNL compenseert voor de verlieslatende activiteiten.
Een concurrerend vestigingsklimaat

Kabinet wil een eind maken aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij ‘miljoenen te kunnen rondpompen’.

 • Nederland wil het goede voorbeeld geven via een bronheffing op rente en royalty’s op uitgaande stromen naar landen met lage belastingen.
 • Bevordering van het ondernemen met meer eigen vermogen en beperken van belastingvoordelen voor vreemd vermogen.
 • Verlaging van de Vennootschapsbelasting (VPB) en afschaffen van de dividendbelasting waardoor bedrijven gemakkelijker eigen kapitaal uit het buitenland kunnen aantrekken en minder kwetsbaar worden voor vijandige overnames. Ter financiering daarvan beperkt het kabinet de renteaftrek, en versobert de VPB-verliezencompensatieregeling. Daarnaast worden belastingvoordelen voor expats beperkt.

 

Mocht u kansen zien of meer willen weten over de maatregelen en de mogelijke gevolgen voor uw onderneming of investeringsactiviteiten, of de beoogde regels op ondernemingsrechtelijk vlak neem dan gerust contact op met de onze specilisten ondernemingsrecht Rogier Dahmen, auteur van deze bijdrage, Bart Bendel of Mark Eising.